Behandlede sager

1.

Konstituerende møde i Byrådet 2014-2017 – udpegning af stedfortræder

2.

Konstituering

3.

Valg af borgmester

4.

Valg 1. og 2. viceborgmester

5.

Valg af medlemmer til Økonomiudvalget

6.

Valg af medlemmer til Børn og Undervisningsudvalget

7.

Valg af medlemmer til Kultur og Fritidsudvalget

8.

Valg af medlemmer til Social og Sundhedsudvalget

9.

Valg af medlemmer til Arbejdsmarkedsudvalget

10.

Valg af medlemmer til Teknik og Miljøudvalget

11.

Valg af medlemmer til Børn og Ungeudvalget

12.

Udpegning af medlemmer til Valgbestyrelsen for perioden 2014-2017

13.

Beredskabskommissionen

14.

Bevillingsnævn

15.

Huslejenævn – Beboerklagenævn Indstilling af formand til Statsforvaltningen

16.

Ekspropriationskommissionen

17.

Taksationskommission (ekspropriation)

18.

Taksationskommissioner efter lov om offentlige veje (vejloven)

19.

Overtaksationskommissioner efter lov om offentlige veje (vejloven)

20.

Skatteankenævn Sydvestsjælland

21.

Vurderingsankenævn Vestsjælland

22.

Fredningsnævnet for Vestsjælland

23.

Grundlisteudvalg

24.

Sorø Bevaringsfond

25.

Hegnsynet

26.

Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd

27.

Kredsråd vedrørende politiets virksomhed, valg af stedfortræder for borgmesteren

28.

Ung Sorø – Bestyrelsen

29.

Valgbestyrelser for skolebestyrelser

30.

Hjemmeværnets distriktsudvalg

31.

Beskæftigelsesråd, Det lokale (LBR)

32.

Handicaprådet

33.

Sorø Forsyning A/S

34.

AffaldPlus

35.

SEAS-NVE, repræsentantskabet

36.

Trafikselskabet Movias repræsentantskab – udpegning af et medlem og en suppleant

37.

Naturpark Åmosen

38.

Fondsbestyrelsen for boghandler Peter Svegård og Hustrus Mindelegat

39.

Museum Vestsjællands bestyrelse

40.

Sorø Kunstmuseum

41.

Sorø Akademi

42.

Kulturgruppen

43.

Kommunernes Landsforening – Udpegning af delegerede til topmøde

44.

Kommunernes Landsforening – repræsentantskab. Valg af stedfortræder for borgmester

45.

Udvikling Nordvestsjælland – LAG

46.

TV 2 Øst – Repræsentantskab

47.

Tegningsret

48.

Mødeplan 2014 – Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg

49.

Styrelsesvedtægt for Sorø Kommune gældende fra 1. februar 2014

50.

Udtræden af ældrerådet

51.

Valg af formænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til valgsteder i Sorø Kommune

52.

Byrådets genudpegning af medlemmer til Handicaprådet i perioden 2014-2017

53.

Styrelsesvedtægt for Sorø Kommune gældende fra 1. februar 2014

54.

Forretningsorden 2014 – Opfølgning på økonomi, mål og service

55.

Sorø Kommunes repræsentation i diverse eksterne organer (foreninger, selskaber m.v.)

56.

Sorø Forsyning A/S – valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer

57.

Afgørelse i sag om malerarbejde i afdeling 6 i Sorø Boligselskab

58.

Afgørelse i sag om snerydning i afdeling 6 i Sorø Boligselskab

59.

Ramme for skolernes omstilling

60.

Udlægning af budget til specialundervisning i de enkelte skoledistrikter

61.

Mål og rammer for understøttende undervisning i den nye skoledag

62.

Udpegning af to bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Degneparken S/I

63.

Nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse og opførelse af nyt byggeri på ejendommene Storgade 11 og 13.

64.

Projektstilling vedrørende afslutning af uafsluttede byggesager og geokodning af bygningstemaet.

65.

Frigivelse af anlægsmidler til renovering af bro i Fjenneslev

66.

Beslutning om rammer for bygningsforbedringer i Stenlille bymidte 2014-2015

67.

Ændring i deklarationerne for Odinsvej og Thorsvej

68.

Forlængelse af gyldighedsperiode for affaldsplan 2010-2020

69.

Orientering om ressourceplan og affaldsplan samt godkendelse af vision for affaldshåndtering

70.

Beslutning om offentliggørelse af Forslag til Handleplan for bedre mobil- og bredbåndsdækning 2014-2017

Lukket punkt
71.

Indeklima – Skimmelsvamp

72.

Ansættelse af kommunaldirektør 2014

73.

Udviklingspuljen – ansøgninger fra lokalråd og lokalforeninger

74.

Valg af medlemmer til Politisk Forum

75.

Kvalitetsrapport for Sorø Kommunes Skolevæsen 2012/13

76.

Sammenhæng mellem skole og fritid og det omgivende samfund II

77.

Anlægsregnskab IT i Folkeskolen

78.

Revurdering af kategoriseringen af trafikfarlige skoleveje i Sorø Kommune

79.

Anlægsregnskab tilbygning til Grønnegården

80.

Anlægsregnskab Stenlille Skole

81.

Anlægsregnskab Renovering og PCB sanering af Frederiksberg Skole

82.

Sorø Kunstmuseum – årsregnskab m.v. for 2012

83.

Anlægsregnskab for tilbygning til Frederiksberg Skoles Idrætsfaciliteter

84.

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet i 2013

85.

Stillingtagen til fælleskommunalt samarbejde om tandregulering i børnetandplejen

86.

Frigivelse af anlægsmidler til regningsarbejde vedrørende funktionskontrakten

87.

Frigivelse af midler til trafiksikring på Kalundborgvej

88.

Anlægsregnskab diverse bygningsrenoveringer

89.

Evaluering af forsøg med frivilliges udførelse af driftsopgaver

90.

Beslutning om den fremtidige parkeringskontrol

Lukket punkt
91.

Stillingtagen til salg af erhvervsgrund

92.

Byrådet – udpegning af stedfortræder

93.

Valg til valgbestyrelse i forbindelse med EU-parlamentsvalg og folketingsvalg i perioden 2014-2017

94.

Befolkningsprognose 2014 – 2021

95.

Gennemgang af regnskab for 2012 for Elmebo S/I

96.

Dagtilbud-pædagogiske læreplaner 2013-2015

97.

Kommunale resultatmål for folkeskolen

98.

Skoledistrikt – Ændring af Holbergskolens skoledistrikt.

99.

Familierådgivningen – serviceniveau på foranstaltningsområdet

100.

Udlægning af budget til specialundervisning i de enkelte skoledistrikter

101.

Frederiksberg Skole – Forslag til revideret tidsplan og grundlag for genudbud af nedbrydningsentreprisen

102.

Forslag om Smilehullets overgang til Supercenter under Fagcenter Skole og Daginstitution

103.

Anlægsregnskab Indretning af Dianalund Bibliotek

104.

Anlægsregnskab Ombygning af Stenlille Tandklinik

105.

Anvendelse af midler til realisering af Helhedsplan Stenlille i 2014-2015

106.

Rørstensgården – Boligudstykning

107.

Beslutning om fastlæggelse af byggesagsgebyr – og BBR bøde ved lovliggørelse af byggeri i forbindelse med projekt BBR og geokodning.

108.

Nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse og opførelse af nyt byggeri på ejendommene Storgade 11 og 13

109.

Beslutning om nedrivning af bevaringsværdig bygning – Birkely – Alleen 14, 4180 Sorø

110.

Forslag til Lokalplan SK 29 – Boligområdet Skelbæklund i Dianalund

111.

Trafikbestilling 2014 – Skolebusbefordring

112.

Anlægsregnskab – Opstart nyt affaldsprojekt

Lukket punkt
113.

Salg af ejendom

114.

Udtræden af ældrerådet

115.

Vedligehold af kommunale ejendomme 2014

116.

Forslag til produktivitetsfremmende initiativer på ældreområdet

117.

Opstilling af kandidater til KommuneKredits bestyrelse

118.

Drøftelse af forhold for elever i forbindelse med barsel

119.

Webcast af byrådsmøder i Sorø Kommune

120.

Ligestilling i Sorø Kommune 2014 – den fremadrettede håndtering af området

121.

Udarbejdelse af helhedsplan for Ruds Vedby

122.

Frederiksberg Skole – forslag til tidsplaner og grundlag for genudbud af nedbrydningsentreprisen

123.

Frederiksberg Skole – genhusning

124.

Museum Vestsjælland – anmodning om fastfrysning af tilskud i 2015

125.

Forslag til ny styrelsesvedtægt for Sorø Musiske Skole

126.

Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 43 – Erhvervsområde ved Orebo

127.

Stillingtagen til åbning af Lokalplan nr. 42 og SK 12 og meddelelse om dispensation fra Lokalplan SK 14 for at virksomheder placeret ved motorvejsstrækningen kan opnå synlighed

128.

Bemyndigelse vedrørende vandplaner

Lukket punkt
129.

Lederpris 2014

Lukket punkt
130.

Konstituering som kommunaldirektør fra 1. juni 2014

Lukket punkt
131.

Godkendelse af redningsplan for Boligselskabet Ankerhus

Lukket punkt
132.

Salg af ejendom

133.

Regnskabsaflæggelsen 2013

134.

Regnskab 2013 – Overførsler Anlæg 2013-2014

135.

Regnskab 2013 – Overførselssagen 2013 til 2014 – Økonomiudvalget

136.

Økonomisk Redegørelse 31. marts 2014 Økonomiudvalget

137.

Enkeltsag vedrørende Renter og Finansiering

138.

Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 og allonge om specialundervisning

139.

Sammenlægning af Ung Sorø og SSP

140.

Tilbygning til omklædningsfaciliteter ved Frederiksberg Hallen.

141.

Analyse af halfaciliteter i Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby

142.

Godkendelse af ny allonge til Sorø Kultur & Fritidscenters vedtægter

143.

Den fremtidige strukur på børnetandplejeområdet

144.

Godkende af skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund

145.

Enkeltsag vedrørende regulering af det registrerede renovationsbudget 2014

146.

Godkendelse af høringsudkast til Affaldsplan 2014-2024 og normering på affaldsområdet

147.

Udtræden af Bevillingsnævnet – Nyt medlem

148.

Fredningsnævnet – ny stedfortræder

149.

Ændring af forretningsorden for Sorø Kommune

150.

Revisionsberetning nr. 15 og 16

151.

Tjenstemandspensioner – investeringsstrategi

152.

Anlægsregnskab Lokalråd samlet

153.

Lokalråd – Udviklingspuljen 2014

154.

Forslag Udviklings- og Planstrategi 2014

155.

Frigivelse af midler fra IT-anlægspulje 2014

156.

Godkendelse af låneansøgninger fra tre afdelinger i Sorø Boligselskab

157.

Godkendelse af ombygning af Kongebrokollegiet under Boligselskabet Ankerhus

158.

Forhåndsgodkendelse af salg af to boliger under Boligselskabet Munkesøparken

159.

Produktivitetsanalyse – Høring – specialundervisning

160.

Anlægsbevilling til pavillonløsning til Frederiksberg Skole

161.

Anlægsbevilling til klasseinventar i forbindelse med den midlertidige pavillonløsning på Frederiksberg Skole

162.

Sorø Kunstmuseum – godkendelse af årsregnskab for 2013

163.

Sorø Kunstmuseum. Vedtægter 2014

164.

Godkendelse af endeligt byggeregnskab for renovering af Sorø Museum

165.

Ansøgning om tilskud til at tætte tag og lovliggøre loft på Sorø Museum

166.

Resultatrevision 2013

167.

Orientering om foranalyse for forsyningssamarbejde og videre proces

168.

Anlægsregnskab Vejvedligeholdelse samlet

169.

Anlægsregnskab Byggemodninger samlet

170.

Areal-, ejendoms- og investeringsstrategi 2014

Lukket punkt
171.

Ansættelse af kommunaldirektør 2014

Lukket punkt
172.

Eventuelt salg af kommunal ejendom

Lukket punkt
173.

Overenskomst mellem Sorø Kommune og bestyrelsen for Den selvejende Institution Huset Vrangshøj

Lukket punkt
174.

Brugsret på jord

Lukket punkt
175.

Salg af ejendom

Lukket punkt
176.

Salg af erhvervsgrund

Lukket punkt
177.

Salg af erhvervsgrund

178.

Sundhedsprofil 2013 og sundhedsfremme

179.

Ændring af forretningsorden for Sorø Kommune

180.

Mødeplan 2015 – Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg

181.

Afgørelse af tvist om budgettet for 2014 for afdeling 8 i Sorø Boligselskab

182.

Godkendelse af den fremtidige organisering af Boligselskabet Ankerhus

183.

Godkendelse af reviderede vedtægter for Boligforeningen Dianalund

184.

Puljeinstitutionen Sorø Skovbørnehave årsregnskab 2013

185.

Anmodning om tilladelse til overførsel af underskud på specialundervisning på folkeskoleområdet til 2015

186.

Anvendelse af kælderlokale under Sorø Hallen

187.

Genoptagelse af sagen “Integrationspolitik for Sorø Kommuner”

188.

Den fremtidige indsats for erhverv, bosætning og turisme

189.

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune – som Tillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

190.

Ændret struktur på materielgårde

191.

Revision af Grønt Forums kommissorium

192.

Licitation for etablering af krydsninger over Kalundborgvej ved Pedersborg Skole

193.

Dispensation fra byggepligten

Lukket punkt
194.

Køb af ejendom

Lukket punkt
195.

Køb af ejendom

Lukket punkt
196.

Salg af Ejendomme

Lukket punkt
197.

Tilsynssag – klage over befordring af handicappede skoleelever

198.

Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd for perioden 2014-2018

199.

Økonomisk Redegørelse 30. juni 2014 – Økonomiudvalget

200.

Budgetforslag 2015 – (2016 – 2018) – 1. behandling

201.

Revisionsberetning nr. 17 – Årsregnskabet 2013

202.

Principbeslutning om deltagelse i det videre arbejde med et fælles forsyningsselskab

203.

Enkeltsag vedrørende Renter og Finansiering

204.

Produktivitetsprojekt Dagtilbud

205.

Ny ressourcetildelingsmodel i dagplejen

206.

Sorø Bibliotek. Frigivelse af anlægsbeløb til selvbetjeningsautomater

207.

Anmodning om ændring i vedtægter for de brugerstyrede aktivtetscentre for ældre i Sorø Kommune

208.

Godkendelse af budget 2015 for Degneparken S/I

209.

Opfølgning på budgetudfordringer i relation til kommunal medfinansiering samt hjælpemiddel området

210.

Status på økonomiske udfordringer på voksenhandicapområdet samt mulige initiativer

211.

Status på økonomiske udfordringer på arbejdsmarkedsområdet samt mindreforbrug på overførselsindkomsterne

212.

Teknisk omflytning samt udfordring med budget for ungdoms- og voksenvejledning

213.

Miljøgodkendelse af svineproduktion på Vanløsevej 24, St. merløse

214.

Godkendelse af Affaldsplan 2014-2024

215.

Byggesagsgebyr – Lovændring 2015

216.

Anlægsregnskab Stationsområdet på Frederiksberg

Lukket punkt
217.

Køb af Ejendom

218.

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen ved Sorø Borgerskole

219.

Budget 2015 – Fastsættelse af kirkeskatteprocent

220.

Budget 2015 – Statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget

221.

Budgetforslag 2015 (2016 – 2018) – 2. behandling

222.

Privat institution i Pedersborg – kapacitet og økonomi

223.

Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedrørende behov for flere pladser til indkvartering af asylansøgere

224.

Budget til modtagelsesklasser

225.

Styringsaftale for den sociale rammeaftale 2015

226.

Ansøgning om sammenlægning af to interne skoleenheder på anbringelsessteder

227.

Opstart af en ekstra åbningsdag i ungdomsklubberne

228.

Fjernelse af kontingentbetaling til Ungdomsklubberne

229.

Anlægsbevilling til nedbrydning og opførelse af Ny Frederiksberg Skole

230.

Anlægsbevilling til omklædningsfaciliteter ved Frederiksberg hallen.

231.

Indretning og anvendelse af en ejendom til central tandplejeklinik og kontorformål

232.

Beskæftigelsesplan 2015

233.

Vedtagelse af Lokalplan SK 29 – Skelbæklundudstykningen i Dianalund

234.

Byggemodning – Rørstensgården – Kommunal byggemodning

235.

Fastsættelse af markedsleje ved udlejning af kommunal jord eller bygninger til mobilmaster og – antenner

236.

Konstateret forurening – Liselund – Lokesvej (2), 4 og fællesareal.

Lukket punkt
237.

Oprydning af en jordforurening efter villaolietank

238.

Husleje- og Beboerklagenævn – Indstilling af formandssuppleant til Statsforvaltningen

239.

Økonomisk Redegørelse 30. september 2014 Økonomiudvalget

240.

Principbeslutning om sammenlægning af de kommunale beredskaber

241.

Forlængelse af byggekredit

242.

Endelig vedtagelse af Udviklings- og Planstrategi 2014

243.

Godkendelse af Udviklingsstrategi for ‘LAG Midt-Nordvestsjælland 2014-2020 – Liv i Baghaven’

244.

Gennemgang af regnskaber for 2013 for almene boligorganisationer mv. i Sorø Kommune

245.

Godkendelse af skema B ved ombygning af Kongebrokollegiet i Boligselskabet Ankerhus

246.

Godkendelse af anskaffelsessum ved ombygning af Sorø Kollegiet i Boligselskabet Ankerhus

247.

Bemyndigelse til at andre kommuner kan foretage vielse i Sorø Kommune

248.

Enkeltsag afledt af Økonomisk redegørelse pr. 30. september 2014

249.

Budget 2015 – Takster pasningsområdet

250.

Dagtilbud – Styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje i Sorø Kommune

251.

Ændring af styrelsesvedtægten for Sorø Kommunale Skolevæsen

252.

Økonomisk redegørelse – Trafik og infrastruktur

253.

Anlægsbevilling til investering i ABA-anlæg på skoler.

254.

Byggemodning – Rørstensgården – Frigivelse af beløb til opstart

255.

Beslutning om udvidelse af fredning i Åmosen

256.

Ændringsforslag vedrørende cykelstiforbindelse i mellem Tersløse og Dianalund

257.

Indkomne bemærkninger til dispensationer til dagligvarebutik på adressen Holberg Arkaden 4

Lukket punkt
258.

Tvunget skoleskift

Lukket punkt
259.

Salg af ejendom

260.

Likviditet – 30-11-2014

261.

Personale- og arbejdsmiljøredegørelse 2013

262.

Fusion på forsyningsområdet | Orientering fra Sorø Forsynings bestyrelse

263.

Renovering og ombygning af friluftsbadet i Ruds Vedby

264.

Regnskabsaflæggelsen 2014

265.

Enkeltsag – Tab på garantistillelse i forbindelse med byfornyelse

266.

Udbuds- og indkøbspolitik

267.

Udbudsplan 2015

268.

Godkendelse af bemyndigelser på almenboligområdet

269.

Høringssvar til Forslag til Den Regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018

270.

Byrumsprojekt i Sorø bymidte – stillingtagen til det videre forløb

271.

Takstfastsættelse 2015 – Sorø Vand A/S

272.

Takstfastsættelse 2015 – Sorø Spildevand A/S

273.

Godkendelse af Sundhedsaftale 2015-2018

274.

Godkendelse af regnskaberne for 2012 og 2013 for Degneparken S/I

275.

Uddannelsescenteret i Slaglille Bjernede

276.

Byggesagsgebyr – pr. 1. januar 2015

277.

Areal-, Ejendoms- og investeringsstrategi version November 2014

278.

Etablering af tilgængelighedsforanstaltninger i kommunale bygninger 2015

279.

Tilsagn om tilskud til projektet “På cyklen”

280.

Endelig godkendelse af Handleplan for bedre mobil- og bredbåndsdækning 2014-2017

281.

Godkendelse af ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse 2015 i Stenlille

282.

Forslag til Lokalplan SK 45, Erhvervsområde nordøst for Vestmotorvejen og Forslag til Tillæg 1-2014 til Sorø Kommuneplan 2013-2014

283.

Overdragelse af driftsopgaver på affaldsområdet til AffaldPlus

Lukket punkt
284.

Udbud af kommunens revisionsydelse

Lukket punkt
285.

Udbud af daglige pengeforretninger mv.

Lukket punkt
286.

Salg af grunde og smålodder – bevillingssag

Lukket punkt
287.

Køb af ejendom

288.

Borgerrådgiver

289.

Godkendelse af lånoptagelse og garantistillelse i afdeling 52 i Vestsjællands Almene Boligselskab

290.

Godkendelse af skema B for renovering af afdeling 11 i Sorø Boligselskab

291.

Fusion på forsyningsområdet | Stillingtagen til fortsat deltagelse i arbejdet mod fusion med forsyninger fra Holbæk, Lejre og Roskilde Kommune

292.

Muligheder og ønsker på kostområdet

293.

Opnormering på forintegrationsområdet

294.

Forslag til Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte

295.

Projekter i relation til Helhedsplan Stenlille

Lukket punkt
296.

Lundebo – genhusning i en pavillonløsning

297.

Orientering om godkendelse af låneomlægning i Oasen af 2004’s ejendom

298.

Ældre- og plejeboliganalyse 2014

299.

Omkonstituering i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

300.

Økonomiske udfordringer 2015

301.

Omlægning af lån

302.

Byggekreditter

303.

Lokalråd – Ny fordelingsmodel for udmøntningen af lokalrådsmidlerne

304.

Behandling af ansøgning om etablering af privat institution i Pedersborg

305.

Bosætning, erhverv, turisme – fremtidsperpektiver 2015

306.

Ekspropriation af arealer til vej til boligområde på Frederiksberg

307.

Beslutning om rammer for bygningsforbedringer i Ruds Vedby 2015-2016

308.

Anvendelse af kommunal bygning

Lukket punkt
309.

Ejendomssalg

310.

Natura2000 plan 2016-21 i høring

311.

Udarbejdelse af helhedsplan for Dianalund

312.

Garanti for lån til Sorø Forsyning A/S

313.

Bevillingsag Faktagrunden

314.

Kvalitetsrapport Sorø Kommunes Skolevæsen 2013-14

315.

Dagtilbud – opnormering af vuggestue i Røde Kors Børnehus

316.

Anlægsregnskab – Boldbaner mv.

317.

Museum Vestsjælland – Harmonisering af tilskud fra 2016

318.

Anlægsbevilling til indretning af ny central tandplejeklinik og kontorformål

319.

Håndtering af udfordringer i forbindelse med flygtningekvote for 2015

320.

Fornyet godkendelse af skema A for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund

321.

Anlægsregnskab Jernbanebro Fjenneslev reparation

322.

Erhvervelse af arealer til anlæg af cykelsti langs Per Degnsvej, Dianalund

323.

Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune

324.

Forslag til Lokalplan SK 44, Boligbebyggelse på Storgade 13

325.

Fulbyvej 4A – Stillingtagen til virksomhedernes synlighed mod Elmebjergvej

Lukket punkt
326.

Ansættelse af borgerrådgiver

327.

Årsregnskab 2014 for Sorø Kommune

328.

Økonomiske udfordringer 2015 – Økonomiudvalget

329.

Overførselssag 2014-2015 Økonomiudvalget

330.

Overførsler anlæg 2014 – 2015

331.

Kulturaftale 2015-2018

332.

Borgerhuset i Dianalund – ændring af vedtægter

333.

Omsorgstandpleje – fremtidig placering af opgaven

334.

Frigivelse af anlægsmidler til regningsarbejde vedrørende funktionskontrakten i 2015

335.

Fritagelse for byggesagsgebyr på telte og lignende for folkeoplysende foreninger

336.

Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi

337.

Trafikbestilling 2015 – Lokale og fælleskommunale busser

Lukket punkt
338.

Lederpris – 2015

Lukket punkt
339.

Ejendomssalg

Lukket punkt
340.

Salg af ejendomme

341.

Lokalråd – Pulje til særlige udviklingsaktiviteter 2015

342.

Salg af grunde og arealoverførsel – bevillingssag

343.

Kunstgræsanlæg – Frederiksberg Hallen – 2015

344.

Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2015

345.

Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte

346.

Rottespærrere på kommunale ejendomme

347.

Vandområdeplaner 2015-21 i høring

348.

Dækning af omkostninger i villaolietanksag

349.

Indsigelse mod dispensation til udvidelse af Sorø Roklub

350.

Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland

351.

Godkendelse af garantistillelse til Lynge-Broby Idrætsforening

352.

Anlægsbevilling for tilbygning af vuggestue til Regnbuen i Ruds Vedby

353.

Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Ruds Vedby Skole

354.

Kunstgræsanlæg – Sorø Hallerne – 2015

355.

Petanquebane – Sorø Hallerne – 2015

356.

Godkendelse af skema B for opførelse af plejeboliger på Lundebo i Dianalund

357.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør ny dagligvarebutik ved Fredensvej i Stenlille

358.

Mobil- og bredbåndsdækning – Udnyttelse af lånedispensation

359.

Overdragelse af driftsopgaver på affaldsområdet til AffaldPlus

360.

Høring om forslag til ny Flextur-takst

Lukket punkt
361.

Kørselsudbud 2015

Lukket punkt
362.

Salg af ejendom

363.

Mødeplan 2016 – Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg

364.

Huslejenævn og Beboerklagenævn – Indstilling af ny formand og formandssuppleant til Statsforvaltningen

365.

Revisionsberetning – Årsregnskabet 2014

366.

Godkendelse af årsregnskab for Sorø Kunstmuseum

367.

Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Sorø Borgerskole

368.

Sorø Bibliotek – Etablering af åbent bibliotek

369.

Flytning af Den Musiske Skole fra Banevej til Borgerskolen

370.

Indsigelse mod dispensation til sauna med omklædning ved Frederiksvej 37

371.

Erhvervelse af arealer til anlæg af ny vej på Frederiksberg

372.

Byggemodning – Klokkergården – Frigivelse af anlægsbevilling

373.

Byggemodning – Tangagervej – Tillægsbevilling

374.

Økonomisk Redegørelse 30.06.2015 Økonomiudvalget

375.

Budgetforslag 2016 (2017 – 2019) – 1. behandling

376.

Godkendelse af lånafvikling vedrørende Oasen af 2004

377.

Integrationsstrategi 2015 – handleplan for styrket integration

378.

Enkeltsag afledt af Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2015

379.

Rammeaftale 2016 – Godkendelse af udviklingsstrategi og styringsaftale

380.

Affald – AffaldPlus – Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

381.

Forlængelse af projektstilling

382.

Godkendelse af Vandhandleplan 2009-15

383.

Budget 2016 – Statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlag

384.

Budget 2016 – Fastsættelse af kirkeskatteprocent

385.

Budgetforslag 2016 (2017 – 2019) 2. behandling

386.

Ændring af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt

387.

Vedtagelse af Helhedsplan Ruds Vedby

388.

Pasningsgaranti i det nordlige distrikt

389.

Ændring af sammensætningen af Ung Sorøs bestyrelse og SSP udvalget

390.

Ændringer i Styrelsesvedtægten for Sorø Kommunale Skolevæsen

391.

Ældrepolitik 2015

392.

Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2016 for Degneparken S/I

393.

Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område

394.

Vedtagelse af Lokalplan SK 44 – Boligbebyggelse på Storgade 13

395.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for boligområdet Klokkergården på Frederiksberg

396.

Revision af Miljøpolitik – politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

397.

Forslag til Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2015

398.

Affald – Regulativ – Affaldsregulativ for husholdninger (gældende pr. 1. januar 2016)

399.

Anlægsbevilling til fraflytning af Banevej 30

Lukket punkt
400.

Salg af Ejendom

Lukket punkt
401.

Salg af byggegrunde

402.

Byrådet – stedfortræder til Byrådets møde den 7. oktober 2015

403.

Byrådet – udpegning af stedfortræder

404.

Udpegning af stedfortræder til Valgbestyrelse i forbindelse med fintælling af folkeafstemningen den 4. december 2015

405.

Ændring af Sorø Kommunes styrelsesvedtægt

406.

Implementering af Vision og Planstrategi 2018 – ét år efter vedtagelsen

407.

Plan for afdeling 1 i Boligselskabet Ankerhus

408.

Anlægsbevilling til fraflytning af Banevej 30

409.

Budget 2016 – Takster på pasningsområdet

410.

Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Ruds Vedby Skole

411.

Styrelsesvedtægt dagtilbud

412.

Ændret ressourcetildelingsmodel pr. 1. januar 2016 for SFO 1+2

413.

Strukturændring på folkeskoleområdet

414.

Beskæftigelsesplan for 2016

415.

Sorø Kommunes indtræden i VisitVestsjælland pr. 1. januar 2016

416.

Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør ny dagligvarebutik ved Fredensvej i Stenlille

Lukket punkt
417.

Stillingtagen til salg af bygning

Lukket punkt
418.

Salg af ejendom

Lukket punkt
419.

Salg af grund – bevillingssag / reduktion af salgspris

Lukket punkt
420.

Tilsynssag – klage over befordring af handicappede skoleelever

421.

Omkonstituering i Børn og Undervisningsudvalget

422.

Økonomisk Redegørelse 31.10.2015 Økonomiudvalget

423.

Regnskabsaflæggelsen 2015

424.

Kasse- og regnskabsregulativ

425.

Ny service i Sorø Kommune – Økonomiudvalget

426.

Ny Service i Sorø kommune – Børn og Undervisningsudvalget

427.

Ny service i Sorø kommune – Kultur og Fritidsudvalget

428.

Ny Service i Sorø Kommune – Social og Sundhedsudvalget

429.

Ny service i Sorø kommune – Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

430.

Ny service i Sorø kommune – Teknik og Miljøudvalget

431.

Udbudsplan 2016

432.

Lån 2015

433.

Renovering af afdeling 1 i Boligforeningen Dianalund – Skema A og suspension af venteliste

434.

Takstfastsættelse 2016 – Sorø Spildevand

435.

Takstfastsættelse 2016 – Sorø Vand A/S

436.

Henvendelse fra udlændingestyrelsen vedr. mulig brug af psykiatrihospital til indkvartering af asylsøgere

437.

Fattigdomsanalyse 2015

438.

Ny vækststrategi for Sorø Kommune

439.

Frigivelse af anlægsmidler for funktionskontrakt vedrørende vejvedligeholdelse samt følgearbejde i 2016

440.

Spildevandsplan 2016-2019

441.

Valg af broer til renovering i 2016

Lukket punkt
442.

Elevfravær i folkeskolen

444.

Borgerrådgiverens beretning 2015

445.

Afvikling af Sorø Kunstmuseums parkeringsfondsgæld

446.

Anlægsregnskab XA-294 Køb af Rådhusvej 6 Posthuset

447.

Anlægsregnskab XA-308 Køb af Storegade 31C (Fakta-grunden)

448.

Anlægsregnskab xa-257 Omklædningsfaciliteter i Frederiksberg Hallen

449.

Anlægsregnskab xa-232 Bygningsvedligeholdelse ejendomme – ekstraordinær

450.

Anlægsregnskab xa-59 Etablering af cykelstier

451.

Salg af grunde – bevillingssag

452.

Forslag om delegering af dispensationskompetencen til skolelederne jævnfør folkeskolelovens § 16b

453.

Udsættelse af kvalitetsrapport for folkeskoler pr. 1. marts 2016 til 1. oktober 2016

454.

Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger på hhv. synsområdet og hjerneskadeområdet

455.

Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Holbergskolen

456.

Genberegning af takster som følge af vedtagne besparelser

457.

Sorø Bibliotek – Etablering af åbent bibliotek

458.

Restaurationsplan for Sorø Kommune

459.

Dispensation fra Lokalplan SK 4 – Akademigrunden 8

460.

Etablering af solcelleanlæg på kommunens ejendomme

461.

Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af broer

462.

Frigivelse af anlægsmidler til anlæggelse af Rundkørsel – Kalundborgvej/Elmebjergvej

463.

Vedligehold af områder med grunde til salg

464.

Henvendelse fra Enhedslisten – Udtalelse vedrørende omprioriteringsbidrag på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde 2016

465.

Borgerrådgiverens indsatser 2016

466.

Lokalråd – Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2016 og evaluering af fordelingsmodellen

467.

Anlægsregnskab Udskiftning køretøjer – Beredskabet

468.

Godkendelse af vedtægtsændringer for Vestsjællands Brandvæsen

469.

Pedersborg Skole – Påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende indeklima

470.

Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Pedersborg Skole

471.

Byrådets udpegning og godkendelse af nye suppleanter i Handicaprådet

472.

Integration – indhold til kommende udviklingsaftale

473.

Kollektiv trafik budget 2016 – Flextrafik

474.

Trafikbestilling 2016 – Lokale og fælleskommunale busser

475.

Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 47 og kommuneplantillæg for Klokkergården

476.

Anlægsregnskab Vejgård, saltlade og saltblandeanlæg

477.

Anlægsregnskab Risikostyringspulje

478.

Anlægsregnskab ESCO Energibesparende foranstaltninger

Lukket punkt
479.

Salg af storparcel

Lukket punkt
480.

Salg af ejendom

Lukket punkt
481.

Salg af ejendom

482.

Tilføjelse til forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune

483.

Lån 2015 – pr. 30-03-2016

484.

Kvalitetsrapport Sorø Kommunes Skolevæsen 2014/15

485.

Brugerportalinitiativ tilslutning på dagtilbudsområdet

486.

Ændringer i Styrelsesvedtægten for Sorø Kommunale Skolevæsen

487.

Partnerskabsaftale med Sorø Kunstmuseum vedrørende udvikling af gårdrum

488.

Sorø Bibliotek – Etablering af åbent bibliotek

489.

Værdighedspolitik 2016

490.

Handleplan 2016 – udbud af tøjvask

491.

Revision af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik

492.

Miljøgodkendelse af minkfarm på Stokholtsvej 9, Fjenneslev

493.

Udviklingsaftale – tillæg om integrationsindsats

494.

Trafikbestilling 2016 – Skolebusser

495.

Forbedring af busdriften mellem den nordlige og sydlige del af kommunen

496.

Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2016

497.

Indsigelser mod dispensation fra Lokalplan SK 4 – Nedrivning af udhuse på Akademigrunden

498.

Endelig vedtagelse af Miljøpolitik for Sorø Kommune

499.

Endelig vedtagelse af Lokal Agenda 21 Handleplan for Sorø Kommune 2016

500.

Etablering af sikringsanlæg – Pedersborg Skole

Lukket punkt
501.

Salg af byggegrund

503.

Regnskab 2015 for Sorø Kommune

504.

Overførselssag drift 2015-2016 – Økonomiudvalget

505.

Overførselssag anlæg 2015 – Økonomiudvalget

506.

Forsikringsudbud 2016

507.

Afrapportering af administrationsgrundlag på almenboligområdet

508.

Salg af grund – bevillingssag

509.

Kultur og Fritidsudvalget – Budgetbesparelser – Spor 2 – Ny service – 2017 – 2019

510.

Samlet Sundhedscenter Sorø 2016

511.

Revisionsberetning – Delberetning 2015

512.

Hvidbog til Spildevandsplan 2016-2019

513.

Miljøgodkendelse af minkfarm på Stokholtsvej 9, Fjenneslev

514.

Trafikbestilling 1. maj 2016

Lukket punkt
515.

Indgåelse af partnerskabsaftale med Sorø Boligselskab om opførelse af alment boligbyggeri

516.

Udpegning af stedfortræder

517.

Tilføjelse til forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune

518.

Økonomisk Redegørelse 31-03-2016 Økonomiudvalget

519.

Lån 2016 – Likviditetslånet

520.

Årsrapport Indkøb 2015

521.

Ny service i Sorø kommune – spor 1 og spor 2 – Økonomiudvalget

522.

Regulering af udvalgsvederlag for medlemmer af Byrådet

523.

Godkendelse af byggeregnskabet for renovering af Kongebrokollegiet i Boligselskabet Ankerhus

524.

Beslutning af ny skole-IT-strategi Sorø Kommune 2016-19

525.

Ny service i Sorø kommune – Børn og Undervisningsudvalget

526.

Tillægsbevilling til nedbrydning og opførelse af Ny Frederiksberg Skole

527.

Etablering af legepladser i Sorø Kommune

528.

Vedligeholdelsesopgaver på Lynge Plejecenter

529.

Foranalyse vedrørende mulig lukning af plejecenter

530.

Ny service i Sorø Kommune spor 2 – Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

531.

Ansøgning om ophævelse af Lokalplan SK 24 for et område i Dianalund

532.

Natura 2000-handleplan 2016-2021

533.

Projekt Geokodning og Lovliggørelse – Opfølgning på geokodning fra Niras

Lukket punkt
534.

Lederpris 2016

Lukket punkt
535.

Kørsel af visiterede borgere – udbud og kvalitetsstandard

Lukket punkt
536.

Salg af ejendom

537.

Udpegning af stedfortræder

538.

Bemærkninger til dagsordenen

539.

Status på Partnerskabsaftalen mellem Dansk Byggeri, Selandia Slagelse, UU-Vestsjælland og Sorø Kommune

540.

Mødeplan 2017 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg

541.

Anmodning om udtræden af Byrådet

542.

Udpegning af nye medlemmer til de poster, som Søren Gotfredsen har bestridt

543.

Igangsætning af planlægning for støjvold syd for motorvejen ved Katrinelyst

544.

Lokalråd – revurdering af fordelingen af lokalrådsmidlerne

545.

Godkendelse af byggeregnskab for ombygning af Sorø Kollegiet i Boligselskabet Ankerhus

546.

Godkendelse af anskaffelsessum for renovering af afdeling 1 i Boligforeningen Dianalund

547.

Indgåelse af partnerskabsaftale med Boligforeningen Dianalund om opførelse af alment boligbyggeri

548.

Risikobaseret dimensionering 2016

549.

Rammebeskrivelse for mål og indholdsbeskrivelser i forhold til skolernes fritidstilbud

550.

Fremtidens supercentertilbud

551.

Anlægsbevilling – Pedersborg Skole – Påbud vedrørende indeklima

552.

Oprettelse af tilbud til børn med særlige behov i Troldehaven

553.

Integration på 0-18 års området

554.

Forlængelse af anlægsstilling/projekt

555.

Godkendelse af program for områdefornyelse i Stenlille

556.

Byggemodning – Klokkergården – Udbygning 2017 og frem

557.

Forslag til revideret Lokalplan SK 46 for Sorø bymidte

558.

Forslag til Lokalplan SK 51 Boliger på Banevej på Frederiksberg og Forslag til Tillæg 1-2016 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

559.

Forslag til Lokalplan SK 53 Bolig ved Slagelsevej

560.

Økonomisk status på integrationsområdet

Lukket punkt
561.

Køb af byggegrund

Lukket punkt
562.

Salg af byggegrund

Lukket punkt
563.

Kontrakt med privat aktør

Lukket punkt
564.

Salg af ejendom

Lukket punkt
565.

Salg af grund

566.

Bemærkninger til dagsordenen

567.

Borgerrådgiverens status for 1. halvår 2016

568.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere

569.

Opfølgning på udviklingsaftaler – Beskæftigelsesplan 2016 og integrationsområdet

570.

VisitVestsjælland A/S

571.

Huslejenævn – valg af lejerrepræsentant samt suppleant

572.

Revisionsberetning – Årsregnskab 2015

573.

Godkendelse af byggeregnskabet for renovering af afdeling 11 i Sorø Boligselskab

574.

Garanti for lån til Sorø Spildevand A/S

575.

Justering af afgørelsesfrister i Social Service

576.

Redegørelse for regnskab 2015 – Ung Sorø

577.

Mulighedsanalyse og arealanvendelse på Frederiksberg Skole

578.

Snitflader mellem Børn og Familier og Jobcentret i ungeindsatsen

579.

Godkendelse af årsregnskab 2015 for Sorø Kunstmuseum

580.

LED belysning i Sorø Kommunes sportshaller

581.

Timebetaling for leje af haller og sale – 2016

582.

Regnskab for 2015 for Degneparken S/I

583.

Affaldsordninger 2018-2022 (2024) – Temadrøftelse

584.

Ekstraordinært bygningsvedligehold 2016

585.

Bemærkninger til dagsordenen

586.

Budget 2017 (2018 – 2020): 1. behandling

587.

Økonomisk Redegørelse 30-06-2016 Økonomiudvalget

588.

Anlægsregnskab “Salg af køretøjer, beredskabet”

589.

Vedtagelse af Helhedsplan Dianalund

590.

Rammeaftale 2017 for det specialiserede social- og undervisningsområde

591.

Anlægsregnskab Rottespærrer på Kommunale bygninger

592.

Tilskud til etablering af bredbånd

593.

Mobil- og Bredbåndsdækning – Fælles retningslinjer for Digital infrastruktur i Region Sjælland

594.

Igangsætning af omfartsvejen til Dianalund og cykelstien til Tersløse

595.

Støjafskærmning langs motorvejen ved byområder vest for afkørsel 37 – Sorø

596.

Bemærkninger til dagsordenen

597.

Redegørelse for regnskab 2015 Ung Sorø

598.

Budget 2017 – Statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlag

599.

Budget 2017 – Fastsættelse af kirkeskatteprocent

600.

Budget 2017 (2018 – 2020): 2. behandling

601.

Betalingsbetingelser i Sorø Kommune

602.

Godkendelse af leasing

603.

Vestsjællands Brandvæsen – ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljøloven

604.

Nyt styringssetup for 2017 for Ung Sorø (enheden Katrinelystgården/Hulen)

605.

Budgetreduktion – Ung Sorø

606.

Streetsportanlæg ved Sorø BMX

607.

Praksis for anvendelse af børneattester i Sorø Kommune

608.

Anlægsregnskab Cykelstiforbindelse Per Degnsvej

609.

Affald – Affaldsordninger 2018-2022 (2024) – Udkast til regulativ for husholdningsaffald

610.

Vinterregulativ 2016

611.

Vedtagelse af Lokalplan SK 46 Sorø Bymidte

612.

Vedtagelse af Lokalplan SK 51 Boliger på Banevej på Frederiksberg og Forslag til Tillæg 1-2016 til Sorø kommuneplan 2013-2024

613.

Forslag til Lokalplan SK 49, Boligområde ved Næstvedvej

614.

Byggemodning – Skelbæklund – Slettebjerg – Overflytning af anlægsmidler

Lukket punkt
615.

Salg af ejendom

Lukket punkt
616.

Salg af byggegrund

617.

Byrådet – stedfortrædere til Byrådets møde den 12. oktober 2016 ved 2. behandling af budgettet

618.

Bemærkninger til dagsordenen

619.

Implementering af Vision og Planstrategi 2018 – to år efter vedtagelsen

620.

Budget 2017 – Takster pasningsområdet

621.

Godkendelse af Kultur og Fritidspolitik 2017-2018

622.

Revision i 2016 af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85

623.

Ét samlet Sundhedscenter – Frigivelse af økonomi til projektering

624.

Beskæftigelsesplan for 2017

625.

Lempeligere procedure ved garantistillelse på entreprenørydelser

626.

Frigivelse af midler til vandforsyningsplan samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

627.

Ændrede økonomiske rammevilkår for Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

Lukket punkt

628.

Etablering af solcelleanlæg

629.

Bemærkninger til dagsordenen

630.

Økonomisk Redegørelse 31-10-2016 Økonomiudvalget

631.

Regnskabsaflæggelsen 2016

632.

Kasse – og Regnskabsregulativ med bilag

633.

Godkendelse af gebyr på Kørselskontoret

634.

Godkendelse af etablering af almene boliger på Elmebjergvej – skema A

635.

Godkendelse af etablering af almene boliger på Stenkistebuen – skema A

636.

Salg af grunde på Engstien – bevillingssag

637.

Salg af erhvervsgrunde – bevillingssag

638.

Status på Stenlilleprojektet

639.

Ændringer i Styrelsesvedtægten for Sorø Kommunale Skolevæsen

640.

Aftenskoler – Lærer-/lederløn og lokaletilskud i 2017

641.

Rygning og arbejdsmiljø i Sorø Ældrepleje

642.

Fastsættelse af ny takst for levering af døgnkost

643.

Sorø Kommunes praksis for brug af børneattester

644.

Videoovervågning af kommunens bygninger

645.

Gadekærindsats – gennemgang og prioritering 2016

646.

Endelig vedtagelse af Lokalplan SK 53 Bolig ved Slagelsevej

647.

Frigivelse af midler til tilgængelighedsforanstaltninger i kommunale bygninger

648.

Frigivelse af midler LIFE projekt Store Åmose

Lukket punkt
649.

Salg af ejendom

Lukket punkt
650.

Salg af grund

Lukket punkt
651.

Salg af grund
652.

Bemærkninger til dagsordenen

653.

Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet

654.

Proces for budget 2018 (2019 – 2021)

655.

Vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer pr. 1. januar 2017

656.

Forslag til udbudsplan 2017 samt forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik

657.

Forslag til kommuneplantillæg for Fulbyvej 2-14

658.

Garanti for lån til Sorø Spildevand A/S

659.

Takstfastsættelse 2017 | Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S

660.

Godkendelse af projekt med henblik på salg af byggegrund

661.

Vedtagelse af Lokalplan SK 49 Boligområde ved Næstvedvej

662.

Anlægsbevilling – erhvervsbyggemodning Tangagervej

663.

Fremtidig betjening af busruterne 570, 490 og 420

664.

Revision af Trafiksikkerhedsplanen for 2017-2021

Lukket punkt
665.

Salg af ejendom

666.

Bemærkninger til dagsordenen

667.

Udpegning af et nyt medlem til Udvikling Nordvestsjælland – LAG

668.

Lån 2016/2017 – Marts 2017

669.

Lokalråd – Ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2017

670.

Ældrerådsvalg 21. november 2017

671.

Igangsætning af planlægning for udvidelse af Sorø Camping

672.

Ny handicappolitik for Sorø Kommune

673.

Frigivelse af midler til specialtilbud under dagtilbudsloven i Sandlyng

674.

Frigivelse af midler til Alarmanlæg Sneppevej

675.

Lynge Ældreboliger – Ansøgning om ekstra bevilling til tagudskiftning

676.

Affaldsordninger 2018-2022 (2024) – Regulativ for Husholdningsaffald

677.

Frigivelse af anlægsmidler for funktionskontrakt vedrørende vejvedligeholdelse samt følgearbejde i 2017

678.

Frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af fortov og kantsten langs den nordlige del af Industri Vest

679.

Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer

680.

Frigivelse af anlægsmidler til Slaglille Bjernede Skole – Bygningsvedligeholdelse – Foreningsdelen

Lukket punkt
681.

Køb af jord

Lukket punkt
682.

Salg af ejendom

Lukket punkt
683.

Salg af ejendom
684.

Bemærkninger til dagsordenen

685.

Endelige Natura 2000 handleplaner 2016-2021

686.

Årsrapport Indkøb 2016 samt evaluering af Udbuds- og indkøbspolitik

687.

Udbud af indsatser og tilbud på det sociale børneområde

688.

Revisionsberetning – Delberetning 2016

689.

Indsigelse mod dispensation fra Lokalplan nr. 28 til udformning af beplantningsbælte på Centervej

690.

Trafikbestilling 2017

691.

Godkendelse af takstblad 2017 – Dianalund Vandværk

692.

Godkendelse af takstblad 2017 – Frederiksberg Vandværk

693.

Godkendelse af takstblad 2017 – Stenlille Vandværk

Lukket punkt
694.

Juridisk vurdering af aftaleforhold
695.

Bemærkninger til dagsordenen

696.

Status for opfølgning på kloakering samt forbedret spildevandsrensning

697.

Omkonstituering i Social og Sundhedsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget

698.

Regnskab 2016 for Sorø Kommune

699.

Regnskab 2016 – Driftsoverførsler 2016-2017 Økonomiudvalget

700.

Overførselssagen 2016-2017

701.

Borgerrådgiver – Beretning 2016

702.

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der udøver borgerlig vielse

703.

Tilsagn til etablering af familieboliger i Dianalund

704.

Ændringer i kvalitetsstandarden for kørsel af visiterede borgere i Sorø kommune

705.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Fulbyvej 2-14

706.

Styringssetup Ung Sorø – Katrinelystgården

707.

Stop med brug af Allehuset som midlertidige boliger for flygtninge

708.

Frigivelse af anlægsmidler for trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2017

709.

Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende alléen på Skælskørvej

710.

Frigivelse af anlægsmidler til anlæggelse af Rundkørsel – Kalundborgvej/Elmebjergvej

711.

Frigivelse og overførsel af overskydende midler fra funktionskontraktens asfaltudlægning.

712.

Forslag til ny lokalplan og kommuneplantillæg for Kongskilde Friluftsgård

713.

Stillingtagen til omfang samt anvendelse af areal mellem Ventemøllegården og Borgerhuset i Dianalund

714.

Håndtering af udbud af håndværkerydelser i Sorø kommunes drift

Lukket punkt
715.

Salg af Ejendom

Lukket punkt
716.

Udbud af storparcel – generel prissænkning

717.
Bemærkninger til dagsordenen
718.
Økonomisk Redegørelse 31-03-2017 Økonomiudvalget
719.
Anlægsregnskab XA-199 Implementering af Opus
720.
Kommunal-, Regions- og Ældrerådsvalget den 21. november 2017
721.
Anlægsregnskab XA-241 salg af Kongebrovej 11
722.
Anlægsregnskab XA-316 Salg af Banevej 30
723.
Anlægsregnskab XA-346 Køb af Elmebjergvej 15A
724.
Undervisningstilbud til flygtningebørn
725.
Takstændring dagpasning 0-5 årige
726.
Ombygning af tandklinik ved Sorø Borgerskole til Supercenter
727.
Anlægsregnskab XA-303 Vuggestue Ruds Vedby
728.
Anlægsregnskab XA-321 Flytning af den musiske skole
729.
Anlægsregnskab XA-322 Etablering af åbent bibliotek
730.
Frigivelse af økonomi for realisering af ét samlet Sundhedscenter
731.
Anlæg igangværende XA-324 Forbedring af eksisterende broer
732.
Anlægsregnskab XA-337 Pedersborg skole AT-påbud 2016
733.
Inventar til haller
734.
Forslag til Tillæg 4-2017 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 for udvidelse af Sorø Camping
735.
Takstblad 2017 Munke Bjergby Vandværk
736.
Opdatering af Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategien – Del 2.
737.
Ny revideret udviklingsaftale for 2017
Lukket punkt 738.
Kultur og Fritidsudvalget – Lederpris – 2017
Lukket punkt 739.
Salg af ejendom

740.
Bemærkninger til dagsordenen
741.
Etablering af kunstgræsanlæg i Dianalund
742.
Omfartsvej og cykelsti ved Tersløse – Beslutning om linjeføring
743.
Revideret Udbuds- og Indkøbspolitik
744.
Arkiveringsprojekt
745.
Aktivoverdragelsesaftale – Vestsjællands Brandvæsen
746.
Omplacering af yderligere indtægter fra staten 2016
747.
Forbedring af fodboldfaciliteterne i Ruds Vedby og Stenlille
748.
Blomsterfestival i Sorø Kommune
749.
Frigivelse af midler til materielinvestering i Vej og Park
750.
Revision af deklarationerne for Odinsvej og Thorsvej
751.
Frigivelse af anlægsmidler for vedligehold af områder med grunde til salg samt overflytning af anlægsmidler
752.
Beslutning om rammer for bygningsforbedringer
753.
Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016-2019
754.
Takstblad 2017 for Verup Vandværk
755.
Takstblad 2017 – Bjernede Vandværk
756.
Takstblad 2017 Døjringe Vandværk
Lukket punkt 757.
Salg af Ejendom
Lukket punkt 758.
Salg af Ejendom

759.
Bemærkninger til dagsordenen
760.
Borgerrådgiverens status for 1. halvår 2017
761.
Henvendelse fra Enhedslisten om behandling af sag om lokaldemokratistrategi
762.
Mødeplan 2018 – Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg
763.
Udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet
764.
Samarbejde med Røde Kors om et undervisnings- og fritidstilbud i folkeskolen
765.
Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Ruds Vedby Skole
766.
Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Sorø Borgerskole
767.
Revisionsberetning – Årsregnskabet 2016 for Sorø Kommune
768.
Momsgennemgang – Sorø kommune 2014-2016 – BDO
769.
Godkendelse af renoveringssag i afdeling 1 i Boligforeningen Dianalund
770.
Specialundervisning – økonomiske udfordringer 2017
771.
Ung Sorø – Administrationsgrundlag
772.
Stillingtagen til etablering af friplejeboliger
773.
Driftsoverenskomst vedrørende Brommeparken
774.
Projekt Geokodning – ændring i timetakst for byggesagsbehandlingen
775.
Møde med borgergruppe fra Pedersborg Gruppen Trygt Trafikmiljø på Apotekervej, Holbækvej og Kirkevej
776.
Gadekærindsats – Overdragelse af gadekær
777.
Indsigelser mod projekt på Faktagrunden
778.
Frigivelse af afsatte midler til offentlige legepladser
779.
Takstblad 2017 – Nyrup Vandværk
Lukket punkt 780.
Godkendelse af køb af Sorø Fjernvarme